Ochrana osobných údajov

Účelom nižšie uvedených informácií o spracovaní osobných údajov je zoznámiť Vás s tým, ako sa nakladá s Vašimi osobnými údajmi.

Tieto zásady vymedzujú a upresňujú podmienky a pravidlá zhromažďovania a spracovania osobných údajov správcom údajov, ktorý je definovaný nižšie, podľa právnych predpisov, vrátane ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov Európskej únie General Data Protection Regulation. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s podmienkami, ktoré sú tu uvedené.

Tieto zásady popisujú kategórie osobných údajov, ktoré o Vás zhromažďujeme, spôsob ich využitia, spracovania a ochrany. Uvádzame tu, ako dlho ich uchovávame, s kým ich zdieľame, kam ich odovzdávame. Zoznámime Vás s právami, ktoré Vám ako fyzickej osobe prináležia v súvislosti s tým, že Vaše osobné údaje využívame.

 

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu osobných údajov

v zmysle zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov (ďalej len ako ZOOÚ) a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len ako Nariadenie) a pri nakladaní s osobnými údajmi

OMNI POINT s.r.o., se sídlem Rytířská 411/4, Staré město, 110 00 Praha, IČO: 27245993, DIČ: CZ27245993
Kontaktné údaje pre prípad otázok, žiadostí alebo ďalších náležitostí týkajúcich sa osobných údajov a spracovania:
adresa pre doručovanie: OMNI POINT s.r.o., se sídlem Rytířská 411/4, Staré město, 110 00 Praha, Česká republika
adresa elektronickej pošty: info@omnipoint.cz
telefón: 0222 205 080

 

2. Osobné údaje

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnenia objednávkového a/alebo kontaktného formulára a formulára pre objednávku katalógu, pri zaslaní správy prostredníctvom elektronickej pošty, telefonickým kontaktom alebo registráciou a vytvorením užívateľského účtu. Rozsah osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, sa vždy odvíja od účelu, na ktorý údaje spracovávame. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu.

Ďalšie osobné údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webových stránok, sú informácie, ktoré získame na základe súborov cookies, o existencii ktorých sme Vás informovali pri Vašom vstupe na webové stránky.

2.1. Osobné údaje získané vyplnením formulárov

Tieto údaje sú potrebné pre spracovanie Vašej požiadavky.

2.1.1. Osobné údaje získané vyplnením a odoslaním objednávkového formulára

Sú to najmä, nie však výlučne:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa

2.1.2. Osobné údaje získané vyplnením a odoslaním kontaktného formulára

Sú to najmä, nie však výlučne:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa

2.1.3. Osobné údaje získané vyplnením a odoslaním objednávky katalógu

Sú to najmä, nie však výlučne:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa

2.2. Osobné údaje získané registráciou do užívateľského účtu

Tieto údaje sú nevyhnutné pre vytvorenie užívateľského účtu:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa

2.3. Osobné údaje získané na základe súborov cookies

 • IP adresa
 • typ prehliadača, zariadenia a operačného systému
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web
 • doba a počet prístupu na webovú stránku
 • či ste vyplnili a odoslali objednávkový formulár

Na tieto účely osobné údaje používame po nevyhnutne nutnú dobu, pričom počas tejto doby údaje uchovávame iba v pseudonymizovanej podobe. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

 

3. Účely využitia osobných údajov

Zhromaždené údaje používame pre tieto účely:

 • pre odpovede na Vaše otázky a požiadavky
 • pre plnenie zmluvy
 • pre vedenie účtovníctva a iných interných funkcií
 • pre vybavovanie reklamácií a obhajobu právnych nárokov
 • na dodržiavanie platných zákonných požiadaviek, zmluvných povinností a ďalších oprávnených požiadaviek
 • v súlade s výslovným súhlasom o využívaní súborov cookies v plnom alebo čiastočnom rozsahu
 • pre rozvoj, analýzu a zlepšovanie našich služieb

3.1. Spracovanie osobných údajov

Spracovanie je vždy vykonávané na základe právnych dôvodov, ktoré najmä, nie však výlučne, zahŕňajú:

 • súhlas alebo výslovný súhlas v prípade spracovania osobných údajov pre marketingové účely;
 • povinnosti, ktoré po nás požadujú právne predpisy;
 • povinnosti vyplývajúce nám z uzavretej zmluvy, o ktorú ste prejavili záujem. V tomto prípade je poskytnutie osobných údajov nevyhnutným predpokladom uzavretia zmluvy. V prípade, že by tieto informácie neboli poskytnuté, znemožnilo by to uzavretie zmluvy;
 • náš oprávnený záujem, ktorý podrobnejšie popisujeme nižšie.

3.2. Oprávnený záujem

Ak navštívite web www.velkykosik.sk spracovávame údaje o Vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom:

 • predchádzanie útokov na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti aj bezpečnosti Vašich dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre Vás a bezpečnosť Vašich dát;
 • získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre Vás.

Pokiaľ prejavíte záujem o naše služby alebo produkty a kontaktujete nás telefonickou alebo mailovou formou a/alebo vyplníte a odošlete objednávkový alebo kontaktný formulár spracovávame Vaše údaje na základe oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu) za účelom:

 • prípravy, uzavretie a plnenie zmluvy; splnenie tejto zmluvy je tiež naším oprávneným záujmom;
 • zasielanie oznámení týkajúce sa služieb, o ktoré ste prejavili záujem.

Pokiaľ s nami uzavriete kúpnu zmluvu o dodávke tovaru spracovávame Vaše osobné údaje za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie najdlhšie po premlčaciu dobu 5 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní.

Proti týmto spracovaniam realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Ak ste adresátom tovaru, ktoré je u nás objednané, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje:

 • na základe nášho oprávneného záujmu za účelom prípravy, uzavretia a plnenia zmluvy; splnenie tejto zmluvy je tiež naším oprávneným záujmom;
 • na základe nášho oprávneného záujmu pre získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií pre vytváranie našich vnútorných štatistík a prehľadov; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb;
 • za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve;
 • za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Na prípravu, uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy s naším zákazníkom osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby 5 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov k príslušnej objednávke.

Proti tomuto spracovaniu na základe opravného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom telefónneho hovoru, e-mailu a sociálnej siete budeme spracovávať Vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom:

 • vybavenie Vašich požiadaviek; pokiaľ ste s nami uzavreli kúpnu zmluvu o dodávke tovaru a Vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s Vami;
 • evidencia Vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
 • preukazovanie, že sme Vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu;
 • ich analýzy na zlepšovanie kvality našich služieb

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov po dobu trvania premlčacej doby 5 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

3.3. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba prejavíte záujem o náš tovar, resp. služby a vyplníte objednávkový formulár spracovávame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej žiadosti Vaše identifikačné a kontaktné údaje.

Ak prejavíte záujem o náš tovar alebo služby a vyplníte objednávkový formulár ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzavretí a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vášho dopytu/objednávky tovaru, znamená, že ich použijeme najmä:

 • aby sme s Vami mohli o objednávke, resp. dopyte komunikovať;
 • v súvislosti s reklamáciou produktu;
 • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite ako telefonicky, tak e-mailom.

Na tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky ako je reklamácia.

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba prejavíte záujem o zasielanie newslettera, spracovávame Vaše kontaktné údaje za účelom plnenia Vašej žiadosti o našu službu. Na tento účel osobné údaje spracovávame až do doby, kedy prejavíte nesúhlas so zasielaním týchto oznámení.

3.4. Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť zákonom stanovené povinnosti. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník,
 • zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa,
 • zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

 

4. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V rámci spracovávania osobných údajov uplatňujeme také bezpečnostné opatrenia, ktorými chránime osobné údaje proti náhodnému, nezákonnému či neoprávnenému zničeniu, strate, pozmeneniu, prístupu, vyzradeniu alebo použitiu. Sú to najmä tieto opatrenia:

 • šifrovanie prenášaných údajov
 • elektronické zabezpečenie
 • obmedzenie prístupových práv
 • vykonávanie bezpečnostných záloh
 • antivírusová ochrana

Porušenie zabezpečenia osobných údajov, prípadne únik osobných údajov sme povinní hlásiť Úradu pre ochranu osobných údajov a v závislosti od miery ohrozenia aj klientom, ktorých sa únik týka. Tento postup nie je nutný v prípade, keď porušenie zabezpečenia nebude znamenať riziko úniku osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame osobne aj automatizovane. Vyhlasujeme, že nevykonávame žiadne automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia.

 

5. Zdieľanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromaždíme, nezverejňujeme, okrem prípadov alebo povinností popísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy. Ďalej osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát. Týmito príjemcami Vašich osobných údajov sú:

 • Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6
 • MirandaMedia Group, s.r.o., Jankovcova 1596/14b, Praha 7 - Holešovice
 • Axfone, Přípotoční 1519/10c, 101 00 Praha 10
 • Mailstep s.r.o., Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Títo dodávatelia ich spracovávajú iba v rámci našich pokynov a nesmú ich využiť inak. Sú v postavení spracovateľov osobných údajov. S týmito subjektmi máme uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej sú stanovené prísne povinnosti k ochrane a zabezpečeniu osobných údajov.

Príjemcovia Vašich osobných údajov môžu byť:

Pre niektoré marketingové činnosti využívame aj iné subjekty. Títo dodávatelia ich spracovávajú iba v rámci našich pokynov a nesmia ich využiť inak. Sú v postavení spracovateľov osobných údajov. S týmito subjektmi máme uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej sú stanovené prísne povinnosti k ochrane a zabezpečeniu osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať s účtovnými firmami, príp. právnymi a daňovými poradcami, ak je to potrebné pre plnenie našich právnych povinností či obhajobe právnych nárokov.

5.1. Prípady povinného zverejňovania osobných údajov:

 • pokiaľ je to od nás vyžadované právnymi predpismi alebo zákonným postupom;
 • orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym úradom na základe zákonnej žiadosti o zverejnenie;
 • ak bude zverejnenie nevyhnutné, aby sa zabránilo fyzickej ujme alebo finančnej strate;
 • v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia na podvodnú alebo nezákonnú činnosť alebo so skutočným podvodným či nezákonným konaním.

 

6. Súbory cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Vďaka týmto informáciám môžeme web upravovať tak, aby ste ho mohli využívať čo najefektívnejšie.

Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Tieto cookies sú označované ako dočasné.

Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Týmto cookies sa hovorí trvalé. Trvalé cookies slúžia na to, aby sme dokázali vždy zareagovať čo najrýchlejšie na potreby jednotlivých užívateľov. Tieto súbory však neslúžia na osobnú identifikáciu používateľov webu.

Na webe používame aj pixelovú značku, čo je malý obrázok, ktorý má podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku Vášho počítača, je pixelová značka pevnou súčasťou webových stránok.

V tomto dokumente hovoríme o oboch technológiách ako o cookies.

6.1. Nevyhnutné cookies

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladajú priamo náš web. Tieto cookies nazývame nevyhnutné, ich využitie je iba dočasné a nám pomáhajú:

 • identifikovať vás aj pri opätovných návštevách;
 • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu;
 • so zaistením bezpečnosti a ochrane Vašich dát, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil Vaše pripojenie k nášmu webu;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my Vám nemusíme byť schopní poskytnúť naše produkty a služby.

6.2. Analytické cookies

Tieto cookies sú anonymné a nám umožňujú:

 • sledovať návštevnosť nášho webu
 • vytvárať štatistiky a prehľady
 • merať účinnosť reklamy

Za účelom analýzy Vášho správania na webe spracovávame na základe Vášho súhlasu informácie v anonymizovanej podobe prostredníctvom analytických nástrojov týchto dodávateľov:

 • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/privacy

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to tým, že vo svojom prehliadači zakážete ukladanie cookies súborov pre velkykosik.sk.

6.3. Marketingové cookies

Slúži na personalizáciu reklám a remarketingu. Tretím stranám umožňujeme uložiť cookies, ktoré môžu slúžiť

 • na zber údajov o Vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach;
 • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web;
 • na prepojenie so sociálnymi sieťami, ako je Facebook a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielené reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je náš web.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, taktiež odovzdávame na základe Vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam údaje o Vašom správaní na webe. Takýmto partnerom však neodovzdávame Vaše identifikačné údaje.

Sociálne a reklamné siete, ktoré využívame, sú:

 • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads,
 • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Pokiaľ využitie cookies tretích strán a odovzdanie Vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam nevypnete v menu Upraviť nastavenie cookies a po našom upozornení kliknete na tlačidlo „Prijať všetko“, ktoré je súčasťou voľby nastavenia cookies, budeme mať za to, že s využívaním týchto cookies a odovzdávaním vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie v rovnakom menu Upraviť nastavenie cookies.

6.4. Odmietnutie a blokovanie súborov cookies

Obmedzenie spracovania a blokovania súboru cookies si môžete nastaviť na ktorejkoľvek stránke v päte, prostredníctvom odkazu Upraviť nastavenie cookies.

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť aj nastavením vo Vašom internetovom prehliadači. Upozorňujeme Vás, že so zablokovaním všetkých súborov cookies je možné, že Vám web nebude fungovať správne a my Vám nebudeme môcť poskytnúť Vami požadovanú službu.

Konkrétny postup pre najbežnejšie typy prehliadačov nájdete tu:

 

7. Práva pri spracovávaní osobných údajov

Ako subjekty údajov, v prípade, že pre nás budete identifikovanou a identifikovateľnou fyzickou osobou, máte nasledujúce práva:

7.1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kedy Vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“. Pokiaľ si nie ste istí, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

7.2. Právo na opravu nepresných údajov

Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

7.3. Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na spracovanie ktorých je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo vzniesť námietku proti spracovaniu) pri osobných údajoch, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zisťujeme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme;
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky Vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatní v prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné na splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon či obhajobu našich právnych nárokov.

7.4. Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania nie však navždy (ako v prípade práva na výmaz), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, než sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • Vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na vyššie uvedené účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej šetríme, ak je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.

7.5. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať. V ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody na to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

7.6. Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo môžete požiadať o prevod údajov inému správcovi údajov.

7.7. Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, pokiaľ by mali tieto postupy profilovania právne účinky alebo by sa Vás mohli obdobným spôsobom významne dotknúť.

Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz), ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Vždy, keď je spracovanie založené na Vašom súhlase, ako to stanovuje článok 7 nariadenia GDPR, môžete tento súhlas vziať kedykoľvek späť v menu Upraviť nastavenie cookies, ktoré nájdete v päte webu. V prípade uplatnenia Vašich práv alebo žiadostí kontaktujte správcu údajov na kontaktných spojeniach uvedených vyššie v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Aktualizácia našich Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (vrátane akýchkoľvek dodatkov) môžu byť pravidelne aktualizované, aby odrážali zmeny v našich postupoch na ochranu osobných údajov a aktualizáciu právnych predpisov. Ohľadne významných zmien Vás vyrozumieme uverejnením výrazného oznámenia na našom webe, v ktorom bude údaj o dátume poslednej aktualizácie.

Tieto zásady sú účinné od 1. 2. 2022