Obchodné podmienky

Obchodná spoločnosť:

OMNI POINT s.r.o.
so sídlom Rytířská 411/4, Staré Město, 110 00 Praha 1
identifikačné číslo (IČO): 272 45 993
daňové identifikačné číslo (DIČ): CZ27245993
zapísanej v obchodnom registri vedenom na mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 107321
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.velkykosik.sk alebo tlačeného katalógu VEĽKÝ KOŠÍK

 

Zoznam prevádzok:

Rytířská 411/4, 110 00 Praha 1 (nejedná sa o kamennú predajňu)
prevádzková doba: pondelok-piatok: 8:00 – 16:00
telefón: 0222 205 080
email: info@velkykosik.sk

 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti OMNI POINT s.r.o., se sídlem Rytířská 411/4, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 272 45 993, zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 107321 (ďalej len „predávajúci“) boli spracované podľa príslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení ďalších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení ďalších predpisov (ďalej len „ZOS“), a ďalších obecne záväzných právnych predpisov.

1.2. Obchodné podmienky upravujú v súladu s ustanovením § 1751 a násl. občianskeho zákonníka vzájomného práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaným na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.velkykosik.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.3. Predávajúci pri vzniku a plnení kúpnej zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či fyzickou osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.5. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

1.7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho realizovanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Ďalej môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácii nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Celá prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých položiek. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných súvisiacich poplatkov (ako napríklad poplatok za likvidáciu elektro odpadu apod.). Ceny tovaru ostávajú v platnosti po dobu, ktorú sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Ceny nie sú záväzné v prípade zjavných chýb. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok, príp. uzatvorenie zmluvy odmietnuť.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru,
 • údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.6. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Toto potvrdenie nie je akceptáciou objednávky, ale len potvrdením o jej doručení predávajúcemu.

3.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.8. Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho odmietnuť, a to najmä z dôvodu zmeny ceny objednaného tovaru, vypredaním zásob alebo inej nedostupnosti objednaného tovaru alebo z dôvodu opakovaného porušenia povinností kupujúceho alebo opakovaného nevyzdvihnutia objednaného tovaru. V prípade, že už kupujúci zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu vrátená.

3.9. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. V prípade, že je kupujúcim zvolená možnosť uhradiť tovar až pri jeho prevzatí, teda úhrada na pobočke alebo výdajnom mieste predávajúceho alebo doručenie na dobierku, je kúpna zmluva uzatvorená až prevzatím tovaru kupujúcim.

3.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.11. Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Informácie o tovare a cenách uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby.

4.2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na výdajnom mieste,
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke, alebo
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 4023905708/7500, IBAN SK78 7500 0000 0040 2390 5708, vedeného u spoločnosti ČSOB a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“).
 • bezhotovostne platobnou kartou online prostredníctvom platobnej brány spoločnosti ComGate Payments, a.s.

Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti na spôsobe platby, vynímajúc dobierku.

4.3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru (expedičný poplatok) v dohodnutej výši. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.8 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.5. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.6. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.7. Podľa zákona č. 112/2016 Zb., o evidencii tržieb, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o evidencii tržieb“), je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Predávajúci vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v elektronickej podobe zasielané e-mailom či v papierovej podobe v závislosti na zvolenej platobnej metóde a spôsobe doručenia tovaru kupujúcemu.

4.8. Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.7 obchodných podmienok), alebo v prípade, kedy kupujúci v minulosti opakovane neprevzal objednaný tovar, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad je súčasťou zásielky.

4.10. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Možné je to len pokiaľ je to povolené zo strany predávajúceho.

 

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia (akceptácie) objednávky, pokiaľ u jednotlivých položiek neuvádza inú dodaciu lehotu.

5.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný tovar prevziať pri dodaní.

5.3. V prípade, že kupujúci v objednávke zvolí kombináciu osobného vyzdvihnutia na pobočke alebo výdajnom mieste a zároveň úhrady kúpnej ceny vopred (bez ohľadu na spôsob úhrady), je predávajúci pri vyzdvihnutí tovaru oprávnený overiť totožnosť kupujúceho na základe dokladu totožnosti.

5.4. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než vyplýva z uzatvorenia kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.5. Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení je tieto poškodenia povinný okamžite oznámiť prepravcovi.

5.6. Z dôvodu predaja zahraničného tovaru sa v balení nemusí vždy vyskytovať návod na použitie v českom/slovenskom jazyku. V týchto prípadoch obdrží kupujúci český návod na použitie v elektronickej forme pri potvrdení objednávky.

5.7. V prípade, že je spôsob dopravy alebo dodanie tovaru dohodnuté na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho (teda mimo predávajúcim ponúkané možnosti dodania tovaru), nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.8. Kupujúci získava vlastnícke právo na tovar jeho prevzatím.

5.9. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru sú upravené zvláštnymi dodacími podmienkami predávajúceho (viď čl. 10 obchodných podmienok).

 

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

6.2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníku, Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha skaze, u tovaru, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňatý z uzatvoreného obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť (napr. holiace strojčeky, epilátory, zubné kefky, slúchadlá) a u dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok či počítačových programov, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal.

6.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v čl. 6.1. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je dostupný na stiahnutie tu: Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať mimo iné na adresu predávajúceho:

Andreas Schmid logistik
VELKÝ KOŠÍK
Osvobození 535
27303 Stochov
Česká republika

alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@velkykosik.sk.

6.4. V prípade oprávneného odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. V prípade, že kupujúci vráti predávajúcemu tovar spôsobom, kedy náklady zaplatí predávajúci (napr. prostredníctvom štítku pre spätné zaslanie), je predávajúci oprávnený tieto náklady spojené s vrátením tovaru jednostranne odčítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.1 obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení tovaru kupujúcemu či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú mu tým ďalšie náklady. V súlade s ust. § 1832 odst. 2 občianskeho zákonníka vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Pokiaľ teda kupujúci zvolil (a zaplatil) drahší z ponúkaných spôsobov dodania, predávajúci nie je povinný mu plnú cenu takéhoto spôsobu dodania vrátiť. Predávajúci zároveň nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo dokáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť a to z technických dôvodov alebo pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodu na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v primeranej lehote (napr. z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru), alebo pokiaľ vyjde najavo, že kupujúci porušil už skôr uzatvorenú zmluvu s predávajúcim či opakovane neodobral objednaný tovar. V prípade, že už kupujúci zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu vrátená.

 

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar odpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy,
 • zodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť a
 • zodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim.

7.4. Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol kazový už pri prevzatí.

7.5. Nebezpečie škody prechádza na kupujúceho prevzatím veci či v prípade, že kupujúci neprevezme vec, napriek tomu že mu s ňou predávajúci umožnil nakladať.

7.6. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.

7.7. Pokiaľ nie je u konkrétneho tovaru výslovne uvedené inak, poskytuje predávajúci záruku na akýkoľvek tovar v dĺžke 2 roky. Záruka na batérie a akumulátory činí 6 mesiacov.

7.8. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je dovolená v priloženom návode na použitie v dôsledku (I) mechanického poškodenia tovaru, (II) elektrického napätia s výnimkou bežných odchýlok, (III) použitím tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predávajúcim alebo výrobcom určené, (IV) neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, (V) poškodením spôsobeným nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami, (VI) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov, (VII) vznikla vada v dôsledku úpravy kupujúcim, (VIII) poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou, (IX) použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, (X) použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé, (XI) pokiaľ sa chyba prejavuje len u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nabitia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu.

7.9. Pokiaľ o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

7.10. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný rád predávajúceho (viď bod 11 obchodných podmienok).

 

8. RIEŠENIE SPOROV

8.1. Riešenie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@velkykosik.sk. Informáciu o vyriešení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúci sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim s kúpnej zmluvy.

8.3. MMimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to len v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvý krát.

8.4. Kupujúci sa takisto môže obrátiť so žiadosťou o radu o svojich spotrebiteľských právach na dTest, o.p.s. přes www.dtest.sk/poradna alebo pre predplatiteľov na čísle 00421 0696851965 (Po-Pi 8-17 hod.).

8.5. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení nasledujúcich predpisov.

8.6. Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia obecné súdy.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná Nariadením EU parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nariadenie o ochrane osobných údajov, a zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov.

9.2. Predávajúci spracováva nasledujúce osobné údaje kupujúceho: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“).

9.3. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú dostupné tu: Informácie o spracovaní osobných údajov.

 

10. DODACIE PODMIENKY

10.1. Predávajúci zasiela tovar v rámci SK kuriérskou službou GLS (výber doručenia oznámi kupujúci pri objednaní tovaru, pokiaľ nie je z technických dôvodov predávajúcim stanovený iný spôsob dopravy). Tovar je možné ďalej osobne odobrať na niektorom z výdajných miest siete Zásielkovňa.

10.2. Kupujúci zaplatí cenu tovaru spolu s expedičným poplatkom podľa nižšie uvedeného rozpisu:

 • do 24.99 € vrátane: doprava 4.50 - 5.50 € + platba 1.50 - 2 € + hmotnostný príplatok 2.50 - 10 €
 • od 25 € do 99.99 € vrátane: doprava 4 - 4.50 € + platba 1.50 - 2 € + hmotnostný príplatok 2.50 - 10 €
 • od 100 € vrátane: doprava ZADARMO + platba 1.50 - 2 € + hmotnostný príplatok 2.50 - 10 €
 • Osobný odber na vami zvolenom výdajnom mieste je zadarmo* pri objednávke od 100 € vrátane!
  *Ak zásielka spĺňa limity veľkosti a maximálnej hmotnosti stanovené dopravcom.

10.3. Nedodaný tovar nie je automaticky doposielaný.

10.4. Informáciu o prevzatí zásielky prepravcom, spolu s číslom balíku, zasiela predávajúci na e-mail kupujúceho, pokiaľ je kupujúcim poskytnutý.

10.5. Predávajúci poskytuje nasledujúce možnosti úhrady kúpnej ceny a nákladov dodania:

 • Osobný odber - poplatok 1.50 €
  Platba v hotovosti pri prevzatí na kupujúcom zvolenom výdajnom mieste.
 • Dobierka - poplatok 2 €
  Platba pri prevzatí zásielky od doručovateľa.
 • Platba prevodom na účet - poplatok 0 €
  Prevod na náš účet číslo 4023905708 / 7500, IBAN SK78 7500 0000 0040 2390 5708. Po prijatí objednávky Vám oznámime emailom potrebné údaje k platbe – čiastku a variabilný symbol vrátane uvádzaného čísla účtu.
 • Platobná karta online - poplatok 0,- €
  Kupujúci bude presmerovaný na platobnú bránu spoločnosti ComGate Payments, a.s. po odoslaní objednávky v treťom kroku nákupného košíka.

10.6. V prípade, že kupujúci objedná tovar iným spôsobom než prostredníctvom webového rozhrania (tj. písomne, telefonicky alebo e-mailom), predávajúci zašle zásielku len na dobierku.

10.7. Informatívne lehoty pre dodanie tovaru:
Objednávky kupujúceho obsahujúce tovar skladom spracováva predávajúci najneskôr nasledujúci pracovný deň. Doba doručenia sa líši podľa zvoleného typu dopravy a aktuálnej situácie vyťaženosti zvoleného dopravcu. Pokiaľ objednávka kupujúceho obsahuje tovar „na objednávku“ alebo v predpredaji, vtedy je tovar odosielaný, až keď je obsah objednávky kompletný, pokiaľ nie je s kupujúcim dohodnuté inak.

10.8. Kupujúci je povinný ihneď pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

10.9. V prípade prevzatia zásielky s tovarom poškodeným zrejme vplyvom prepravy je kupujúci povinný poškodenie ohlásiť, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky v elektronickej podobe na adresu info@velkykosik.sk, prípadne telefonicky na čísle 0222 205 080. V prípade, že predávajúcemu vznikne škoda z dôvodu oneskorenej reklamácie tovaru poškodeného vplyvom prepravy, je predávajúci oprávnený prípadnú škodu po kupujúcom vymáhať.

 

11. REKLAMAČNÝ RÁD

11.1. Vec je vadná, pokiaľ nemá zjednané vlastnosti. Za vadu sa považuje i plnenie inej veci a vady v dokladoch nutných pre používanie veci. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečia škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví neskôr.

11.2. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

11.3. Uznaná nebude reklamácia tovaru, u ktorého došlo k vadám a poškodeniu následkom nesprávneho používania, nekvalitnej prehrávacej mechaniky alebo neboli dodržané stanovené parametre počítaču pre inštaláciu a používanie PC CD-ROM a PC DVD-ROM.

11.4. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z chybného plnenia najneskôr do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ je však na tovare uvedený dátum spotreby, lehota sa skracuje do dátumu vyznačeného na obale tovaru. Lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

11.5. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu u predávajúceho na adrese:

Andreas Schmid logistik
VELKÝ KOŠÍK
Osvobození 535
27303 Stochov
Česká republika

Tovar nemožno zaslať naspäť dobierkou – nebude prevzatý! Alebo v elektronickej podobe na adresu info@velkykosik.sk.

11.6. Zásielka musí pri uplatnení reklamácie obsahovať kompletný reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva. Pokiaľ nedodá kupujúci reklamovaný tovar vrátane kompletného obdržaného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena ponížená o cenu nedodaného príslušenstva.

11.7. Predávajúci odporúča priložiť pri uplatnení reklamácie kópiu dokladu o zakúpení (či iným vhodným spôsobom doložiť kúpu tovaru) a ďalej podrobný popis vady, kontaktné údaje kupujúceho a zvoliť si požadovaný spôsob vyriešenia reklamácie.

11.8. Kupujúci dá na známosť predávajúcemu, aké právo z chybného plnenia si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, pokiaľ žiada kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Neodstráni predávajúci vady v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

11.9. Kupujúci môže v rámci oprávnenej reklamácie podľa svojho výberu požadovať bezplatné odstránenie vady alebo primeranú zľavu z ceny; pokiaľ to nie je povahe vady neúmerné (najmä pokiaľ nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez chyb alebo nové súčiastky bez vád, pokiaľ sa týka vada len tejto súčasti.

11.10. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčiastky má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave (tretia reklamácia pre rovnakú vadu alebo štvrtá pre odlišné vady) alebo pre väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne). V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

11.11. Pokiaľ nie je oprava alebo výmena tovaru možná, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

11.12. Pri obdržaní odlišného tovaru z dôvodu chybného zadania objednávky predávajúcim má kupujúci právo na výmenu za správny tovar bez účtovania poštovných poplatkov, a to len v prípade, že nebude porušený ochranný obal* u audio, audiovizuálnych a dátových nosičov, najmä CD, MC, VHS, DVD, Blu-ray, CD-ROM, DVD-ROM, PS2, PS3 a ďalších typov nosičov v ponuke predávajúceho.
Pokiaľ príde zo strany kupujúceho k omylu pri objednaní, možno tovar bezplatne vymeniť za tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote, v prípade že nebol porušený ochranný obal* tovaru.
* niektoré tituly CD/MC/VHS/DVD nie sú dodávateľom balené do ochrannej fólie

11.13. U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. U vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

11.14. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie, v prípade osobného uplatnenia je potvrdenie vydané ihneď. Písomné potvrdenie slúži len ako doklad o prijatí reklamácie. Stav tovaru bude posúdený až v rámci reklamačného konania.

11.15. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. O nutnosti odborného posúdenia bude predávajúci kupujúceho informovať v rámci stanovenej lehoty.

11.16. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť potrebnú pre vyriešenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty primerane predlžujú o čas, v ktorom požadovaná súčinnosť kupujúcim nebola poskytnutá.

11.17. Reklamáciu vyrieši predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohode s kupujúcim.

11.18. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, kedy výmena tovaru nie je možná z dôvodu, že sa tovar prestal vyrábať alebo je z objektívnych dôvodov nie len dočasne nedostupný, alebo v prípade, kedy nie je schopný z objektívnych dôvodov vybaviť reklamáciu v lehote 30 dní a zároveň kupujúci nesúhlasí s predĺžením lehoty pre vyriešenie reklamácie.

11.19. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vyriešenia reklamácie, vrátane potvrdenia o realizácií opravy a dobe trvania reklamácie, či prípadné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

11.20. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom.

11.21. Kupujúci je povinný tovar prevziať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy bol o vybavení reklamácie informovaný, táto lehota neuplynie skôr než 60 dní od prijatia reklamácie. Pri oneskorení s prevzatím môže byť predávajúcim účtované po márnom uplynutí lehoty skladné za uloženie tovaru vo výške 0,4 € vrátane DPH za každý deň oneskorenia. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, kedy bol o vybavení informovaný, vyhradzuje si predávajúci právo tovar po predchádzajúcom upozornení kupujúceho predať a zisk použiť na úhradu skladného.

11.22. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, najmä že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam sa nebude prihliadať. Týmito dohodami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

11.23. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením oprávnené reklamácie, jedná sa najmä o poštovné na zaslanie reklamácie, predávajúci je povinný nahradiť najnižšie nutne vynaložené náklady. O preplatení nákladov je nutné žiadať bez zbytočného odkladu najdlhšie však do 1 mesiacu od konca lehoty pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

11.24. Reklamačný formulár je možné v tlačenej verzii stiahnuť tu: Reklamačný formulár.

11.25. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona nie sú ustanoveniami tohoto reklamačného rádu dotknuté.

 

12. ZAVEREČNÁ USTANOVENIA

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pro doručovanie OMNI POINT s.r.o., Rytířská 411/4, 110 00 Praha 1 (nejedná sa o kamennú predajňu), adresa elektronickej pošty info@velkykosik.sk, telefon: 0222 205 080.

12.5. Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

12.6. Všetky elektrospotrebiče je možné bezplatne odovzdať v zbernom dvore, ktorý sa nachádza najbližšie bydlisku či sídla kupujúceho.

12.7. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 07. 02. 2024.